członkowie klubu wnoszą opłaty na imprezach Mety w wysokości 50%

Uchwała nr 17/2017

Zarząd Wojskowego Klubu Biegacza Meta z siedzibą w Lublińcu, na podstawie Uchwały nr 2 WZCz/ 2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków postanowił skreślić z listy członków klubu następujące osoby :

Cichy Patryk

Skiba Krzysztof

Uchwała nr 3 WZCz/ 2017
Walnego Zebrania Członków
Wojskowego Klubu Biegacza Meta
z dnia 11.02.2017
w sprawie pracy na rzecz klubu

§ 1

Walne Zebranie Członków ustaliło, że każdy członek klubu jest zobowiązany do pracy społecznej na rzecz klubu w wymiarze min. 8 godz rocznie lub innego wkładu na rzecz klubu przynajmniej o równoważnej wartości.

§ 2

W przypadku niemożności odpracowania istnieje możliwość gratyfikacji pieniężnej w wysokości 100 zł.

§ 4

Osoby, które nie wywiążą się z postanowień niniejszej uchwały w terminie do końca roku zostaną zawieszone w prawach członka do 31 stycznia.

Po tym terminie zostaną skreślone z listy członków WKB Meta

Jak wstąpić do klubu?

Każdy nowy kandydat, który chciałby wstąpić w szeregi Wojskowego Klubu Biegacza „META” Lubliniec,  musi spełnić następujące wymagania:

Posiadać osobę wprowadzająca do Klubu (najlepiej członka Klubu). W przypadku braku takiej osoby kandydatowi może zostać przydzielony tzw. opiekun.

Złożyć pisemną deklarację o przyjęcie do Klubu,

Odbyć staż kandydacki, który obejmuje rok kalendarzowy od chwili podpisania deklaracji kandydackiej.

Być osobą dyspozycyjną i czynnie uczestniczyć w działalności Klubu oraz w ramach współzawodnictwa sportowego.

Brać czynny udział w imprezach i  zawodach sportowych, godnie reprezentując barwy Klubu.

Kandydat zobowiązany jest do uczestnictwa w technicznym przygotowaniu zawodów, których organizatorem lub współorganizatorem jest klub WKB „META”.

Po pomyślnym odbyciu stażu i wydaniu pozytywnej opinii Zarządu, kandydat otrzymuje w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków status członka zwyczajnego WKB META Lubliniec i zgodnie z ustalonym ceremoniałem przyjęty zostanie do Klubu.
UWAGA:
Przynależność do klubu w żaden sposób nie ułatwia rekrutacji do NSR ani dostania sie do Jednostki Wojskowej Komanosów. Aby dostać się do NSR zgłosić sie do właściwego WKU, aby służyć w JWK należy przejść selekcje http://www.cisiiskuteczni.pl/bede-komandosem

Nagrody (równowartość w zgrupowaniach) za klasę : III-200zl, II-300zł, I-500zł, M- 700zł, MM-1000 zł
za miejsce w MP - 1m - 1 tys. zł, 2m -900 zł, 3m-800zł, 4m-700zł, 5m-600zł, 6m-500zł i tak do 10m. 11 - 15 m 70zł, 16-20 m 50 zł
za miejsce w MŚl - 1 m - 300 zł, 2m - 200zł, 3m - 100 zł
za rekord klubu 200 zł, rekord trasy - odżywki