|   Strona Główna   |   Wyniki   |   Regulamin   |   Rejestracja   |   Lista startowa   |  
 
 

Festiwal Biegów Sylwana 2024

Bieg Sylwana, Maraton Gajowego i Półmaraton Leśny

19.05.2024 – Lubliniec

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

I. ORGANIZATORZY:  
- Nadleśnictwo Lubliniec

- Wojskowy Klub Biegacza META

II. CELE:
- Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu,

- Promowanie lasu jako idealnego miejsca uprawiania rekreacji

III.TERMIN I MIEJSCE: 
data: 19 maja 2024 (niedziela) 

 

start:

MARATON PÓŁMARATON SYLWAN SKRZATY
08:30 09:45 12:00 13:30

 

dystans:

MARATON GAJOWEGO PÓŁMARATON BIEG SYLWANA BIEG SKRZATÓW
42,2 km 21,1 km 7 km 1 km (od 2011r )

 

biuro zawodów

od godz 08:00

 

zapisy:

- przez Internet: https://www.zmierzymyczas.pl/1963/festiwal-biegow-sylwana-2024.html

- w biurze zawodów w miarę dostępności miejsc

 

limit uczestników:

MARATON PÓŁMARATON BIEG SYLWANA BIEG SKRZATÓW
bl 50 100 50

 

miejsce:

lokalizacja Startu, Mety, biura zawodów – Leśniczówka Lubliniec

 

dekoracja zwycięzców:

MARATON PÓŁMARATON SYLWAN BIEG SKRZATÓW
13:10 13:00 13:20 po ukończeniu biegu

IV. OPIS TRASY:
przebieg tras:

Maraton 42,2km
https://www.traseo.pl/trasa/maraton-komandosa-nowy

Półmaraton 3x7km, https://www.traseo.pl/trasa/polmaraton-lesny-aa-okrazenie

nawierzchnia: drogi i dukty leśne 100%

oznakowanie trasy: tabliczki kierunkowe i kilometrowe, maraton strzałki malowane na drzewach

pomiar czasu: elektroniczny, klasyfikacja wg czasu brutto

 

V. WARUNKI  UCZESTNICTWA
Biegi główny:

- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 19.05.2024r. zapoznały się z regulaminem organizacyjnym Festiwalu Sylwana i akceptują warunki w nim zawarte, są pełnoletnie ( na 7 km - ukończyły 14 lat) i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w Biegu

- za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny,

- podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości,
Biegi dzieci: zgłoszenia dokonują jak dorośli:

 

VI. OPIEKA  MEDYCZNA
- opiekę medyczną w trakcie imprezy sprawuje ratownik medyczny, którzy pełni stały dyżur w punkcie medycznym, zlokalizowanym w biurze zawodów,

 

VII. OPŁATA STARTOWA
Wysokość opłaty wpisowej:
MARATON PÓŁMARATON SYLWAN DZIECI
do 30.04 – 60 zł

do 10.05 – 80 zł

po 10.05 – 100 zł

 

do 30.04 – 40 zł

do 10.05 – 50 zł

po 10.05 – 60 zł

 

do 30.04 – 30 zł

do 10.05 – 40 zł

po 10.05 – 50 zł

do 30.04 – 20 zł

po 30.04 – 30 zł

 


Osoby które ukończyły 100+ maraton startują za 60 zł pod warunkiem wpisania jako klub „100 MCP – XXX” gdzie X jest liczbą maratonów

Sposób zapłaty:

-systemem szybkich płatności przy rejestracji

- przelewem na rachunek WKB META Lubliniec

BNP PARIBAS O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

z dopiskiem „Sylwan”

Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Może być przeniesiona na inną osobę

W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje pakiet w biegach głównych, w skład którego wchodzą: numer startowy, pamiątkowy medal, komin, krówka gajowego, woda i izotonik na punkcie, posiłek regeneracyjny

 

VIII.KLASYFIKACJA
1.     Open z podziałem na kategorie mężczyzn i kobiet

2.     Każdy uczestnik kończący bieg będzie klasyfikowany na mecie wg osiągniętego czasu brutto, ustalonego na podstawie elektronicznego pomiaru czasu (chip)

3.     Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronach: www.katowice.lasy.gov.pl/web/lubliniec , www.wkbmeta.pl , www.maratonypolskie.pl

IX.NAGRODY
1.     Trzy pierwsze osoby w kategoriach M i K otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe niespodzianki,

2.     Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal,(równiez po pokonaniu tylko 1 okrążenia)

3.     Upominki m-ca I – III z podziałem na chłopców i dziewczynki i medal dla każdego dziecka.

 

X.UWAGI  KOŃCOWE
1.     Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

2.     Na trasie maratonu nie ma punktów odżywczych

3.     Zgłoszenia nie opłacone po zmianie terminu opłaty  będą usuwane

4.     Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów,

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy,

6.     Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora,

7.     Sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu i Sędzia Główny,

8.     Pozostałe informacje o imprezie: http://www.wkbmeta.pl/sylwana/ ,

9.     Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,

10.  Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,

11.  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania

OŚWIADCZENIE zawodnika biorącego udział w Festiwalu Sylwana

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami

Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Szczególną uwagę zwracamy na przygotowanie logistyczne uczestników Maratonu Gajowego. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy że:

Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest WKB Meta (organizator imprezy) z siedzibą w Lublińcu przy ul.11 listopada 18. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wkbmeta.pl ,  lub pisemnie na adres siedziby.

 Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu: 
- aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej 
- w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe 
- w celu dowodowym, archiwalnym, 
- aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury, 
- aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprezy m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie  w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w niniejszej imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.